EPDOR s.r.o

Jsme techničtí poradci a inženýři, kteří využívají automatizaci a informační systémy v oblastech energetiky, technické infrastruktury, chemického a ropného průmyslu a dalších průmyslových produktů.PODPORA OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

 • Identifikace a posouzení obchodních příležitostí
 • Návrh vyhovujících a inovativních obchodních strategií
 • Zpracování obchodních případů a studií realizovatelnosti


PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ • Služba kompletního outsoursingu projektového řízení
 • Nastavení fází investičního procesu, definice milníků procesu
 • Řízení a minimalizace projektových rizik


INŽENÝRING
 


 • Služby pro přípravnou a realizační fázi projektů
 • Nezávislé technické a rozpočtové studie
 • Tvorba harmonogramů inženýrských prací, realizace a koordinaci 


NÁKUP


 • Nastavení a optimalizace nákupních procesů
 • Efektivní rozpočtování technických částí projektu
 • Výhodné načasování nákupů


DIGITALIZACE


 • Implementace IT systémů pro potřeby projektového řízení 
 • Nasazení DMS systémů pro potřeby interních procesů 
 • Podpora digitalizační strategie

Podpora obchodních aktivit

EPDOR pro své zákazníky v České republice i v zahraničí poskytuje služby v oblasti obchodní strategie. Efektivní obchodní strategie vyžaduje analýzu produktu, trhu i zákazníků. Náš tým využívá celý rozsah nástrojů k posouzení stávající obchodní situace včetně komunikace se zákazníky. Důležitou částí spolupráce je též finanční modelování a diskuze s vrcholovým vedením o očekávaném rozvoji společnosti. V následujícím kroku se jedná o nastavení a optimalizaci obchodních procesů se záměrem dosáhnout stanovené obchodní cíle.

Tým EPDOR s klientem posuzuje proveditelnost nutných změn včetně expanze na nové trhy, inovace, akvizice nebo změny v organizaci. Výstupem projektu je shoda nad řadou opatření, ke kterým je nutné přistoupit v krátkodobém a střednědobém časovém horizontu. Pokud projekt vyžaduje podporu v samotném rozvoji podnikání, EPDOR podpoří klienta v identifikaci vhodných tržních příležitostí a oslovením nových zákazníků.

Top

Projektové řízení 

Pro své zákazníky v České republice i zahraničí poskytuje EPDOR služby i v oblasti projektového řízení. Nosným produktem je komplexní poradenství při nastavení a optimalizaci projektového řízení, kde naši experti v úzké spolupráci se zákaznickým projektovým týmem využívají svých zkušeností pro optimální nastavení projektu, počínaje nastavením fází investičního procesu, definováním správného rozsahu, nastavením milníků až po řízení rizik projektů. Naši experti můžou působit jako poradci ve fázi nastavení procesu před samotnou realizací, nebo se taky na přání klienta mohou aktivně podílet na podpoře realizace projektu a zabezpečit kontrolu kvality procesu a minimalizaci projektových rizik. Samostatným produktem je kompletní outsourcing projektového řízení, umožňující klientovi získat v krátkém čase zkušený projektový tým s komplexními znalostmi a čas nevyhnutelně potřebný pro realizaci projektu, poskytující zákazníkovi potřebnou personální i znalostní flexibilitu s výslednou nákladovou efektivitou.

Top

Inženýring

V oblasti inženýringu EPDOR nabízí služby pro přípravnou i realizační fázi projektů. Pro potřeby projektů našich zákazníků jsme připraveni nabídnout služby nejen vlastních odborníků s bohatými zkušenostmi, ale také vhodně zvolit a efektivně využít velké inženýrské kapacity z širokého portfolia našich partnerských organizací. Poskytujeme také služby, jako jsou nezávislé technické a rozpočtové studie, například pro potřeby detailních podnikatelských záměrů, posudků bank, studií proveditelnosti a podobně. Dále nabízíme tvorbu harmonogramů inženýrských prací nebo realizace a koordinaci, včetně možného nezávislého realizačního dozoru technické části projektu.

Top

Nákup

V oblasti nákupu se tým EPDOR zaměřuje na stanovení strategie nákupu. Oblast nákupu úzce souvisí s řízením poptávkového procesu. Přípravná etapa nákupu je často podceňována - a to jak jednotlivými manažery, tak celými společnostmi. Dynamický a inovativní přístup k procesu rozlišení nákupních položek na strategické a operativní a rozdílný přístup k těmto kategoriím přitom může přinést velice zajímavé výsledky ve formě úspor nákladů. Ve chvíli, kdy se dodavateli zasílá žádost o cenovou nabídku, může být už příliš pozdě.


Experti EPDOR nepochybují o tom, že správné řízení přípravné fáze projektu od raných stádií, včetně efektivního rozpočtování technických částí projektu, posouzení vývoje relevantních cen komodit, načasování nákupu a vytvoření zdravé soutěže na dodavatelském trhu, je klíčem k správné implementaci nákupní strategie. Po dobře zvládnuté fázi poptávání následuje také mnohem sofistikovanější dialog mezi zákazníkem a dodavatelem, který přirozeně vede k identifikaci dalších obchodních aspektů nákupu spojených například s dohodou o obchodních podmínkách smlouvy, atd. EPDOR věří, že spolupráce se zákazníkem ohledně nastavení a optimalizace nákupního procesu s cílem maximalizace hodnoty pro klienta a minimalizace rizik, může být časově velmi efektivní a finančně zajímavá.

Top

Digitalizace

V oblasti IT EPDOR nabízí služby implementace IT systémů pro potřeby projektového řízení, nasazení DMS systémů pro potřeby interních procesů a podporu ICT strategie. Správná analýza zadání a naplánování postupu generuje mnoho benefitů pro následné činnosti a ve spojení se systémem řízené dokumentace, řízení procesů a kontroly projektu, vytvoří silné IT zázemí usnadňující rozhodování a každodenní řízení projektu.

Dále EPDOR poskytuje systémovou integraci s IoT řešeními pro energetický sektor a související oblasti průmyslu. Kompetence EPDOR v energetickém sektoru přestavuje pevnou základnu pro navržení relevantních IoT řešení v rámci tohoto průmyslu. IT a IoT řešení přitom budou nevyhnutelnou součástí energetické transformace. Cílem EPDOR je, aby klienti měli možnost tuto energetickou transformaci uskutečnit s řešeními, která jsou funkční, prospěšná a stavěná na míru potřeb zákazníka.

Top