Místní energetická koncepce

popis energetické situace • analýza zdrojů energie • analýza spotřeby energie • energetické bilance

Místní energetická koncepce

Základem místní energetické koncepce je analýza současné energetické situace, která zahrnuje identifikaci lokálních zdrojů energie, detailní zmapování spotřeby energie na daném území a sestavení energetické bilance, která by měla být provedena v rámci daného území jako celku, ale také ve vyšší míře detailu pro obecní majetek. Tyto informace jsou následně zpracovány do komplexní koncepce, která zahrnuje vytvoření plánu pro efektivní využití energie v dané lokalitě s přihlédnutím na místní potřeby a záměry.

Koncepce je stěžejním podkladem pro samotný návrh energetického společenství využívajícího obnovitelné zdroje energie.

AKTUÁLNĚ: Nově otevřená dotační výzva č. NPO 3/2024 nabízí možnost získat finanční podporu na zpracování místní energetické koncepce (MEK). Tato dotace je zaměřena na optimalizaci dodávky energie ve prospěch konkrétní obce nebo dobrovolného svazku obcí. Alokace na výzvu vyhlášenou v rámci Národního plánu obnovy činí 150 milionů Kč a lze ji čerpat do konce roku 2025 nebo do vyčerpání přidělených prostředků. Dotace umožňuje pokrýt náklady spojené se zpracováním koncepce, včetně externí spolupráce, tisku a grafické úpravy.

Analýza potenciálu

 • Analýza současné energetické situace
 • Posouzení vhodných technologií
 • Výsledná energetická bilance obce

Zelená energie

 • Navržení vhodného výkonu
 • Optimální využívání energie
 • Posouzení možnosti integrace akumulace energie

Ekonomická analýza

 • Identifikace vhodných dotačních titulů
 • Porovnání variant realizace
 • Ekonomické zhodnocení dle kritérií ekonomické výhodnosti (úspora proti BC., IRR, NPV, LCOE atp.)

Tvorba energetického společenství

 • Aktuální stav legislativy
 • Postup při tvorbě energetického společenství
 • Podklady pro komunikaci s občany


Pomůžeme Vám vytvořit plán pro udržitelnou a energeticky efektivní budoucnost.

Naše společnost má potřebné know-how a odborníky pro zpracování místních energetických koncepcí. Jsme spolehlivým partnerem, který Vám pomůže rozšířit možnosti Vaší obce.