Místní energetická koncepce

popis energetické situace • analýza zdrojů energie • analýza spotřeby energie • energetické bilance

Místní energetická koncepce

Základ místní energetické koncepce spočívá v analýze současného stavu energetické situace, tzn. vytvoření přehledu všech lokálních zdrojů energie, detailním zmapování spotřeby energie na daném území a v sestavení energetické bilance, která by měla být provedena v rámci daného území jako celku, ale také ve vyšší míře detailu pro obecní majetek. Koncepce je stěžejním podkladem pro samotný návrh energetického společenství využívajícího obnovitelné zdroje energie.


Analýza potenciálu

 • Analýza současné energetické situace
 • Posouzení vhodných technologií
 • Výsledná energetická bilance obce

Zelená energie

 • Navržení vhodného výkonu
 • Optimální využívání energie
 • Posouzení možnosti integrace akumulace energie

Ekonomická analýza

 • Identifikace vhodných dotačních titulů
 • Porovnání variant realizace
 • Ekonomické zhodnocení dle kritérií ekonomické výhodnosti (úspora proti BC., IRR, NPV, LCOE atp.)

Tvorba energetického společenství

 • Aktuální stav legislativy
 • Postup při tvorbě energetického společenství
 • Podklady pro komunikaci s občany