Zásady ochrany osobních údajů

PREAMBULE

Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly sepsány pro účely provedení dotazníkového šetření (dále jen "dotazníkové šetření"), které společnost EPDOR, s.r.o. zpracovává v rámci studie pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR s názvem "Prokázání vlivu rozvoje infrastruktury pro využívání alternativních paliv na urychlení zavádění účinnějších pohonů v osobní přepravě s přímým vlivem na snižování spotřeby energie v sektoru dopravy", identifikační číslo akce: 122D222000801 (dále jen "Studie"). Cílem studie je prokázání vztahu mezi výstavbou podpůrné infrastruktury pro alternativní pohony v dopravě na růst jejich tržního podílu a vytvoření standardizované metriky pro výpočet energetických úspor plynoucích ze zavádění této infrastruktury.

Dotazníkové šetření společnost EPDOR, s.r.o. provádí v období mezi 26. květnem a 11. červnem 2021.

I.

Základní ustanovení

 • Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je EPDOR, s.r.o., IČ: 03748782, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 (dále jen: "správce").
 • Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1
email: info@epdor.com

 • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 • Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě dotazníkového šetření.
 • Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro uskutečnění Dotazníkového šetření. Jednotlivé odpovědi poskytnuté v rámci Dotazníkového šetření jsou anonymní a nejsou napárovatelné s kontaktními údaji použitými k rozeslání dotazníků.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, a to Studie.
 • Účelem zpracování osobních údajů je opatření informací nezbytných pro kvalitní a plnohodnotné zpracování Studie.
 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávání údajů

 • Správce uchovává osobní údaje 
 • po dobu nezbytnou ke zpracování Studie, a to po dobu 3 let od dokončení zpracování Studie.
 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 • Příjemcem osobních údajů je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.

Vaše práva

 • Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména použitím antivirových programů, ochrany cloudového úložiště, bezpečného uložení záloh a bezpečných přístupových hesel.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 • Odesláním formuláře v rámci Dotazníkového šetření potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím odpovědi "Ano" v závěru dotazníkového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 27. 5. 2021.