Studie proveditelnosti úsporných opatření v obci Městečko

Rok realizace: 2023

Studie se zabývala možnostmi instalace obnovitelných a úsporných zdrojů energie na obecním objektu. V rámci Studie byly definovány možné alternativní technologie využitelné k diverzifikaci a modernizaci zdrojů energie, vedoucí k výrazným úsporám v obecním rozpočtu. Pro konkrétní navrhovaná řešení, kterými byla instalace tepelného čerpadla, fotovoltaika na střeše objektu a akumulace elektrické energie do baterie nebo TUV, bylo zpracováno hlubší technickoekonomické vyhodnocení, doplněné o předpokládaný harmonogram realizace. Shrnuty byly rovněž současné dotační tituly využitelné k pokrytí části nákladů za implementaci jednotlivých řešení. Úsporná opatření se týkala dvoupodlažního objektu, jehož přízemí a část prvního patra slouží jako prostory mateřské školy, a druhá část prvního patra jako příležitostný obecní prostor. Dle tepelných ztrát budovy a roční potřeby tepla na vytápění bylo pro část MŠ navrženo tepelné čerpadlo vzduch-voda o výkonu 19 kW při podmínkách A2/W35. Dalším navrhovaným řešením byla instalace fotovoltaiky na střechu budovy, přičemž byly představeny její různé varianty s ohledem na maximalizaci výnosu a efektivního využití. Obec se na základě Studie proveditelnosti rozhodla instalovat tepelné čerpadlo, které bylo vyhodnoceno jako klíčové pro modernizaci tepelného hospodářství. Investice se obci Městečko bez ohledu na dotační tituly vrátí nejpozději do 7 let od instalace.