EPDOR připravuje projekt PVE v severních Čechách

28.03.2022

Naše společnost pokračuje i v tomto roce v další přípravě a rozvoji projektu přečerpávací vodní elektrárny (PVE) Milada pro soukromého českého investora a její mandát byl prodloužen na další období. Navazuje tím na úvodní etapu práce týmu v průběhu celého minulého roku. Zamýšlená investice je situována do okolí jezera Milada, které vzniklo zatopením těžební jámy hnědouhelného dolu Chabařovice, v blízkosti Ústí nad Labem, v umělém prostředí silně zasaženém průmyslem, kde byly následně zahájeny a dále probíhají rekultivační práce, a velikostně se pohybuje mezi 50 a 100 MW instalovaného výkonu. 

Předmětem prací týmu EPDOR je zejména příprava investičního záměru, podkladů pro podrobnou technicko-komerční studii proveditelnosti, komunikace se stakeholdery a transformace projektových podkladů do podoby a standardu pro zajištění projektového financování a vstup případných koinvestorů. Cílem snažení EPDOR je rovněž maximálně respektovat rekreačně-turistickou funkci jezera Milada a přispět k rozvoji a trvalé udržitelnosti jezera i jeho okolí. Z energetického hlediska jde o výrobu a akumulaci energie a synergickou funkci s dalšími již existujícími a hlavně budoucími obnovitelnými zdroji energie v regionu severních Čech, přičemž významným rysem plánovaného zdroje má být i poskytování služeb výkonové rovnováhy pro energetickou soustavu, jako doplnění a jistá protiváha solárních elektráren, u kterých nelze výrobu přesně předpovědět a řídit. 

EPDOR v rámci práce na tomto dlouhodobém projektu harmonizuje zájmy stakeholderů v této lokalitě a očekává i zvýšení bezpečnosti dodávek a možnost rychlé reakce na jejich případný výpadek v této části České republiky, do které byl historicky koncentrován největší výrobní výkon elektrické energie (a kde se plánuje výstavba dalších výrobních zdrojů, a to až v řádu gigawattů instalovaného výkonu), přičemž jde o lokalitu, která je jednou z mála skutečně vhodných pro takovou instalaci, kde spodní jezero již bylo vytvořeno, a to v důsledku likvidace následků hornické činnosti přímo v místě. 

Experti EPDOR spolupracují rovněž s nezávislými experty, včetně zahraničních i těch, kteří jsou přímo ze severních Čech.