Projekt úspor energie v dopravě pro MPO úspěšně dokončen

02.08.2021

Tým EPDOR s radostí oznamuje úspěšné dokončení projektu pro Ministerstvo průmyslu a obchodu, jehož předmětem bylo zpracování studie s názvem "Prokázání vlivu rozvoje infrastruktury pro využívání alternativních paliv na urychlení zavádění účinnějších pohonů v osobní přepravě s přímým vlivem na snižování spotřeby energie v sektoru dopravy". Velký dík patří našim protějškům z MPO, jejichž vstřícný přístup a užitečné podněty byly klíčovými faktory pro úspěšné dokončení projektu.

Cílem výzkumu bylo zjištění efektu výstavby infrastruktury pro vozidla na alternativní pohon, zejména dobíjecích stanic pro elektromobily, vodíkových plnících stanic a CNG/LNG plnících stanic a jiné podpůrné infastruktury (např. speciální parkoviště aj.), na nákup nových vozidel na alternativní pohon a s tím spojené úspory energie plynoucí z přechodu od konvenčních pohonů k alternativním. Výzkum prokázal vliv státní politiky v oblasti zvyšování energetické účinnosti v sektoru dopravy (investiční opatření, legislativa aj.) na urychlení zavádění účinnějších pohonů v osobní přepravě s přímým vlivem na snižování spotřeby energie v sektoru dopravy. Klíčovým výstupem bylo zpracování obecné metodiky pro výpočet standardizované úspory energie v oblasti dopadu výstavby infrastruktury na alternativní paliva na spotřebu energie v sektoru dopravy, pomocí níž budou reportovány úspory konečné spotřeby energie z vybraných podpůrných opatření Evropské komisi. Studie byla hrazena z prostředků Státního programu na podpor úspor energie na období 2017-2021 - Programu EFEKT II. pro rok 2020.

Tým EPDOR věří, že se nejednalo o poslední spolupráci s MPO v oblasti úspor energie a čisté mobility. Studie vyprodukovala velké množství zajímavých poznatků, na jejichž základě je možné stavět budoucí politiku ČR v oblasti úspor energie a transformace dopravy.