Vybraní klientiČISTÁ
MOBILITAENERGETICKÉ PORADENSTVÍDIGITALIZACE
& IoTSTRATEGICKÉ
PROJEKTYJADERNÉ PROJEKTY

Vybrané projekty v čisté mobilitě
Studie vlivu rozvoje infrastruktury pro alternativní paliva na úspory energie v dopravě

Úkolem studie s názvem je prokázání vlivu rozvoje infrastruktury pro využívání alternativních paliv na urychlení zavádění účinnějších pohonů v osobní přepravě s přímým vlivem na snižování spotřeby energie v sektoru dopravy.
Studie roamingu přeshraničního dobíjení elektromobilů

Předmětem studie bylo navržení implementace přeshraničního dobíjení z právního a daňového pohledu. Studie řešila problematiku výjezdu zákazníka registrovaného ke službě E.ON Drive do zahraničí a následného dobíjení elektrovozu na zahraničních dobíjecích stanicích.

Produktový rozvoj dobíjecích stanic pro pražská SVJ

Obsahem poradenských služeb byla analýza a definice procesních kroků pro realizaci pilotního projektu vybudování dobíjecí stanice bytového domu (SVJ). EPDOR uskutečnil analýzu a definici procesních kroků pro realizaci pilotního projektu vybudování dobíjecí stanice bytového domu

Vybrané poradenství v energeticePodpora projektu větrné elektrárny

EPDOR investorovi poskytnul služby inženýrství a projektového inženýrství při dokončení projektu větrné farmy v severních Čechách, skládající se ze 13 větrných turbín.

Studie podpory energeticky efektivních a inteligentních budov v Bosně a Hercegovině

V rámci studie byl přezkoumán stávající model mechanismů financování pro implementaci opatření zvyšujících energetickou účinnost a zavádějících inovace a navržen alternativní model podpory těchto opatření.
Studie byznysového potenciálu vyřazování fotovoltaických panelů v ČR

Studie obsahovala zhodnocení současné situace, úrovně technologických procesů, konkurenčního prostředí a také současné i plánované legislativy. Na závěr byly identifikovány oblastí, v nichž je možné spatřovat byznysový potenciál.
Energetická konektivita datových center

Cílem poradenské činnosti byla definice způsobu připojení plánovaných datových center na nezávislé, dostatečně kapacitní a bezpečné zdroje elektřiny.

Odborné poradenství pro trh se solární energií

Společnost EPDOR pro svého klienta zajistila mapování a zevrubnou analýzu potenciálních lokalit pro výstavbu velkých fotovoltaických parků v ČR.
Studie proveditelnosti nového paroplynového cyklu

Tým EPDOR zpracoval pro nejmenovaného klienta studii proveditelnosti na výstavbu nového paroplynového cyklu. Experti EPDOR zpracovali mj. posouzení realizace vyvedení elektrického výkonu, schopnosti startu ze tmy, koncepci řídícího systému, odhad investičních i provozních nákladů, rizikovou analýzu a mnohé další aktivity.

Vybrané projekty v digitalizaci a IoT
Zhodnocení přenosových IoT technologií

Cílem projektu bylo komplexní zhodnocení stávajících a nově vznikajících komunikačních technologií IoT a posouzení možností jejich využití pro oblast distribuce elektrické energie, jako například pro dálkový odečet elektroměrů, přerušení plomby, přerušení pojistky na rozvodu atd.
Projekt digitalizační strategie

Cílem projektu bylo posoudit stávající stav digitalizace ve společnosti PP a navrhnout strategii dalšího rozvoje se zaměřením na podporu a rozsah služeb zákazníkům s důrazem na maximální uživatelskou přívětivost a aplikaci moderních technologií (mobilní aplikace, IoT, nové produkty a služby, centralizace dat, strukturovaný reporting atp.)
Implementace digitální sítě pro IoT 

Předmětem projektu bylo zpracování koncepce sběru a zpracování technologických dat v podmínkách ČEZ Teplárenská a.s., konkrétně pak navržení a ověření technologie bezdrátového sběru dat ze stávajících kalorimetrů v distribuční síti.

Strategické projekty

Možnosti rozšíření produktového portfolia

Náplní projektu byla příprava a koordinace 4 pracovních workshopů s cílem identifikovat příležitosti pro rozšíření produktového portfolia za účelem diverzifikace a zabezpečení udržitelného růstu tržeb. EPDOR působil v roli technologického a ekonomického poradce
Optimalizace obchodního procesu a business strategie

Analýza business strategie a obchodního procesu a navržení cílového stavu, tj. popis možností pro zajištění udržitelného růstu firmy, zajištění nových příležitostí, trhů a zákazníků, zmapování potenciálu trhů (tuzemsko a zahraničí), zákazníků a produktů.
Poradenství v oblasti zadávání zakázek

Předmětem tohoto projektu byla analýza stávající nákupní a smluvní strategie, návrh formy a způsobu optimalizace procesu subdodávek pro zvýšení efektivity nákupního procesu a snížení rizik a relevantní zapojení dalších oddělení do procesů nákupu.

Jaderné projekty

Identifikace vhodných zahraničních projektů

Tým EPDOR poskytl aktivní podporu při vybudování a udržování obchodních vztahů v regionu Německo a Velká Británie v rámci tématu "Vyřazování jaderných zařízení z provozu".
Poradenství v oblasti obchodního rozvoje na mezinárodních trzích

EPDOR pro klienta formuloval obchodní strategii pro rozvoj na několika mezinárodních trzích (CEE, severní Afrika, Blízký východ) a aktivně podpořil jeho business development na těchto trzích.
Podpora expanze na zahraniční energetické trhy

EPDOR asistuje ZAT při dokončení kvalifikačního procesu pro dodávku přístrojového a kontrolního systému na francouzský trh.